من

 

دعا میکنم تو رو داشته باشمو

 

تو

 

دعا میکنی دیگر من نباشم

 

"بیچاره خدا"

 

 

 

تــــــــو

 

زیباترین تـــابلوی دیوار زندگی منی

 

کـــــاش

 

داوینچی تو را میدید.

 

 

خدایـــــــــــا

 

هفت میلیــــارد آدم مال تـــــو

فقط

این یکی مال من